Strategiområde

Studentidretten vil være bindeleddet mellom ungdoms- og voksenidretten

1

Gjennom å:

1.1

Ivareta og rekruttere flere aktive medlemmer i aldersgruppen 19-29 år til norsk idrett for å sikre livslang idrett

1.2

Utvikle kompetente ledere, trenere og dommere til norsk idrett og ledere til samfunnet for øvrig

1.3

Tilrettelegge for «Dual Career» - kombinasjonen mellom idrett og studier

Hvordan ser det ut når vi har lykkes?

Studentidretten reduserer frafallet i norsk idrett gjennom å være en arena som aktiviserer og inspirerer flere unge til livslang idrett, der de både fortsetter sitt engasjement og også kommer tilbake igjen som aktive i idretten.

Studentidretten er en leverandør av kompetente ledere, trenere og dommere til hele norsk idrett og til samfunnet for øvrig. Studentidretten muliggjør å kombinere idrett og studier, både som utøver og tillitsvalgt, og er en læringsarena som gir relevant praksis og personlig utvikling som supplerer den enkeltes formelle utdanningsløp.

Studentidretten skal!

2020-2022

1.1.1

Etablere samarbeid med de ulike særidrettene om nye tilbud i studentidrettslagene for at flere studenter og unge voksne starter og fortsetter med idrett

1.1.2

Utrede studentlisens i samarbeid med andre særforbund for å redusere økonomi som barriere

1.1.3

Ivareta Student-NM som arena for rekruttering, klubbutvikling og lederutvikling

1.2.1

Identifisere og utvikle 200 ledere og trenere årlig gjennom utdanningsprogrammet Student|leder

1.2.2

Utvikle og styrke arrangørkompetansen i klubbene ved tildeling, oppfølging og koordinering av Student-NM og Studentleker

1.2.3

Etablere et langsiktig samarbeid (min. 3-årig) med NIF om Mentorprogrammet for unge ledere

1.2.4

Kartlegge andel tillitsvalgte i studentidretten som fortsetter med verv i norsk idrett

1.3.1

Definere og forankre “Dual Career” som begrep i organisasjonen og i idretten generelt

1.3.2

Etablere formelle samarbeid med andre særforbund og starte dialog med Olympiatoppen om deltakelse i internasjonale studentmesterskap (student-VM og Universiader) som en del av utøverstigen

1.3.3

Synliggjøre de ulike karriereveiene som tillitsvalgt/frivillig i idretten

 
 

Strategiområde

Studentidretten vil være en viktig bidragsyter til aktive og helsefremmende campus

2

Gjennom å:

2.1

Legge til rette for at klubbleddet er en sentral samarbeidspartner i å sikre god studenthelse

2.2

Ha aktive studentidrettslag knyttet til hvert studiested i Norge

2.3

Være resepten mot ensomhet

Hvordan ser det ut når vi har lykkes?

Studentidretten har et bredt idretts- og aktivitetstilbud av god kvalitet. Studentidretten sørger for en aktiv og sosial studietid, og er en viktig bidragsyter til å øke studentenes helse, trivsel og studieprestasjoner. «AktivCampus» er etablert som konsept ved alle studiesteder. Studentsamskipnadene og utdanningsstedene er garantister for tilstrekkelig anleggskapasitet ved alle landets studiesteder.

Studentidretten skal!

2020-2022

2.1.1

Jobbe målrettet inn mot studentsamskipnader, utdanningssted og velferdsting for å utvikle samarbeidsmodeller som gir studentidretten bedre rammevilkår ved sine respektive studiesteder 

2.2.1

Etablere «aktivCampus» som et nasjonalt konsept gjennom fem pilotprosjekter ila tingperioden

2.2.2

Utvikle og iverksette en anleggsstrategi med mål om å sikre bedre anleggstilgang for studentidrettslagene

2.3.1

Tilrettelegge for sosiale idretts- og aktivitetstilbud i regi studentidrettslagene med lav terskel for å delta

Strategiområde

Studentidretten vil være en fremtidsrettet, bærekraftig og robust organisasjon

3

Gjennom å:

3.1

Være en utviklingsarena for nye idretter og aktivitetsformer

3.2

Være bærekraftig og miljøvennlig

3.3

Være et forbilde for godt styresett, mangfold og åpenhet

Hvordan ser det ut når vi har lykkes?

Aktivitetstilbudet i studentidretten utvikles i tråd med medlemmenes interesser og er en utviklingsarena for nye idretter og aktivitetsformer. Kontinuitet og utvikling av organisasjonen sikres gjennom gode, moderne løsninger og kunnskapsdeling. Vi er endringsdyktige slik at vi skaper fremtiden på best mulig måte. Studentidretten har en miljøvennlig profil på alle våre arrangementer, og er en robust og veldreven organisasjon.

Studentidretten skal!

2020-2022

3.2.1

Ta klimaendringene på alvor gjennom å etablere en miljøvennlig profil på alle NSIs mesterskap og samlinger, samt gjøre prinsippene for reisestøtten «grønnere»

3.2.2

Sikre forutsigbar finansiering over spillemidlene

3.2.3

Styrke rammebetingelsene til forbundet gjennom å knytte til seg minst to samarbeidspartnere med formål om økt vekst og utvikling for å styrke hele studentidretten

3.3.1

Sikre godt klubbarbeid gjennom å utvikle og etablere studentidrettens eget klubbutviklingskonsept

3.3.2

Satse aktivt på digitalisering ved å tilgjengeliggjøre elektroniske løsninger for medlemsmassen

3.3.3

Gjøre det enkelt å være frivillig i studentidrettslagene gjennom å etablere gode rutiner for erfaringsoverførsel og kunnskapsdeling

3.3.4

Ha kjønnsbalanse på leder- og styrenivå i norsk studentidrett

3.3.5

Påvirke de internasjonale studentidrettsorganisasjonene til godt styresett og ren idrett, gjennom å fremme åpenhet, demokrati, mangfold og antidoping

3.3.6

Etablere en policy for NSIs deltakelse og representasjon i internasjonale mesterskap