For studentidrettere

Søkere fra studentidretten

Programmet har plass til totalt 20 deltakere (mentees), hvorav 10 av disse plassene er forbeholdt kandidater fra studentidretten. Programmet er åpent for både kvinner og menn. Mentorprogrammet skal legge til rette for at noen utvalgte unge ledere i norsk idrett skal få en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bakgrunn, roller og kjønn.

Om programmet

Mentorprogrammet består av en kombinasjon av faglig påfyll, praktisk ledererfaring og støtte av mentor, og innebærer 100% deltakelse på tre samlinger. Mentorprogrammet for unge ledere er en del av NSIs utdanningsprogram Student|leder.

Hvem kan søke?

 1. Du er mellom 19 og 29 år og har et lederverv i studentidretten i dag
  Følgende verv vil bli prioritert blant søkerne: 
  Leder i et studentidrettslag
  Leder for Studentleker
  Medlem av forbundsstyret og/eller utvalg i NSI

  OG

 2. Du har ambisjoner om videre lederengasjement innenfor idretten på lang sikt
  Søkere med ambisjoner om verv på forbunds-/kretsnivå (i NSI eller andre særforbund/idrettskretser) blir prioritert

 

Overordnede mål for programmet

 

Kortsiktig:

Kandidaten mestrer sitt nåværende verv i større grad enn før sin deltakelse i mentorprogrammet

 

Langsiktige:

 1. Kandidaten sitter lenger i verv innen idretten (dvs. flere tingperioder / gjenvalgt på årsmøter)

 2. Kandidaten påtar seg nye og «større» lederverv i idretten

 3. Ved slutten av programmet (mars 2021) skal det være definerte mål for videre lederengasjement i idretten for alle kandidatene forankret i eget organisasjonsledd

 

Mål for lederkandidatene (mentees)

 

HOVEDMÅLSETNING:

Kandidatene er mer effektive og har større gjennomslagskraft i sitt verv etter deltakelse i mentorprogrammet.

 

Delmål: 

Etter endt mentorprogram skal kandidaten:

 • Ha god kjennskap til idrettens organisering

 • Ha opplevd økt mestring og trivsel i sitt nåværende verv

 • Ha økt kompetanse om ledelse og refleksjon rundt seg selv i lederrollen

 • Fått kjennskap til relevante verktøy til bruk i egenutvikling og inn i egen organisasjon

 • Lært å ta ansvar for og blitt selvstendig i sin egenutvikling i lederrollen

 • Fått større nettverk på tvers av idretter og utviklet sin relasjonskompetanse

 • Ha definert videre ambisjoner for verv på ledernivå i idretten

Innhold og faglig forankring

Mentorprogrammet består av en kombinasjon av faglig påfyll, refleksjon, praktisk ledererfaring og støtte av mentor, og innebærer deltakelse på fem samlinger, hvor to av de foregår digitalt. Karina Andersen Aas, Lederutvikler og mental trener i Mind As, er fagansvarlig i programmet, og har vært med å utformet programmet siden oppstart i 2018.

Det forutsettes at kandidaten kan delta på alle samlingene (100% deltakelse).

 

 

 

Hvem ser vi etter, forventninger og utbytte for mentee

Du er...

 • Læringsorientert, har et ønske om å utvikle seg

 • Ambisiøs og målrettet

 • Har lyst og tid til å jobbe med egenutvikling i sitt nåværende verv i idretten

 • God på relasjoner og interessert i andre mennesker

 

Du får…

 • Tre samlinger med faglig og sosialt innhold, samt to digitale oppfølgingssamlinger underveis

 • Personlig mentor som følger deg og veileder deg gjennom perioden

 • Innsikt og praktisk trening i lederrollen

 • Utvidet nettverk av ledere

 • Unik mulighet til personlig utvikling

 

Du forplikter deg til…

 • 100 % deltakelse på alle samlingene

 • Gjennomføring av oppgaver mellom samlingene

 • Være dedikert og følge opp egen utviklingsplan

 • Sette av og prioritere tid til å følge opp sin egen utvikling og relasjonen til mentor

 • Ha regelmessige møter / samtaler med mentor mellom samlingene mellom 5-10 ganger. Vi anbefaler flest mulig fysiske møter, men samarbeidsform og kommunikasjonskanaler avklares mellom den enkelte mentee og mentor.

Det kan lønne seg å forberede søknadsteksten på forhånd da du i søknadsskjemaet vil bli spurt om å fylle inn følgende:

 • Fullt navn

 • Studentidrettslag

 • E-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn

 • Hva studerer du og hvor langt er du i studieløpet ditt?

 • Hva er ditt/dine nåværende verv i studentidretten?

 • Hva er din motivasjon for å delta i mentorprogrammet?

 • Beskriv hvilke erfaringer du har med ledelse og/eller frivillige verv så langt? Det kan være erfaringer fra studentidretten og fra andre relevante arenaer. 

 • Hvilke ambisjoner har du for videre lederengasjement innenfor studentidrett spesielt og idretten generelt?

 • Hvilke personlige egenskaper har du som du mener er dine styrker i lederrollen? Nevn tre prioriterte egenskaper.

 • Hvilke personlige egenskaper ønsker du å utvikle / styrke deg selv i lederrollen? Nevn tre prioriterte egenskaper.

 • På hvilken måte tror du en mentor vil kunne bidra i din utvikling i lederrollen og i videre lederkarriere?

 • Har du deltatt på NSIs utdanningstilbud Student|leder tidligere og evt hvilke? 

 • Vennligst last opp din CV (fullstendig CV)

Vi vil gjennomføre telefonintervjuer med noen av kandidatene dersom de anses som "likt kvalifisert" basert på søknad og CV.

Spørsmål til mentorprogrammet rettes til guro@studentidrett.no eller tlf 976 18 966

 

Egenandel, kostnader

Det er en egenandel på kr 500,- for deltakelse som betales i etterkant av uttaket. Vi oppfordrer studentidrettslaget / organisasjonen å dekke denne for sin kandidat. Reiseutgifter ("hovedreise" dekkes etter regning) og overnatting inkl. måltider knyttet til samlingene dekkes av NSI.

Om smittevern - Korona

Vi vil forholde oss til de enhver tid gjeldende smittevernreglene og retningslinjene gitt fra myndighetene, og gjennomføre samlingene der etter. På nåværende tidspunkt planlegges det for så "normal" gjennomføring som mulig, med ekstra tiltak på smittevern.

 

"Studentidretten vil!" 2020-2022

Norges studentidrettsforbund (NSI) sin langtidsplan for perioden 2020-2022 har overordnet visjon om at "Vi skaper fremtidens idrett". NSI mener at fremtidens idrett skapes best gjennom mangfold, og at en grunnleggende forutsetning er at den ledes av begge kjønn. Derfor ønsker vi å legge til rette for at noen utvalgte ledere i norsk studentidrett skal få en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bakgrunn, roller og kjønn. Kjønnsbalanse på ledernivå i norsk studentidrett er også nedfelt som eget delmål i langtidsplanen. 

I strategiområde 1 skal "studentidretten være bindeleddet mellom ungdoms- og voksenidretten", gjennom å:

1.2 Utvikle kompetente ledere, trenere og dommere til norsk idrett og ledere til samfunnet for øvrig. 

Mentorprogrammet vil være et viktig virkemiddel i å realisere dette.