Studentpakka: Styrk studenthelsa gjennom studentidretten

I dag, tirsdag 23. februar, vedtas den såkalte «Studentpakken» av Stortinget. Norges studentidrettsforbund har i den anledning sendt en oppfordring til Kunnskapsdepartementet og landets studentsamskipnader om å prioritere studentidretten når det nå skal settes igang sosiale aktivitetstilbud.

Vi ga også innspill til ekspertgruppa - les om denne her.


Brevet i sin helhet:

Vi vil få takke Regjeringen for å ha satt søkelyset på studenters livssituasjon og psykiske helse i en krevende tid – både gjennom den nedsatte ekspertgruppen og forslaget til en omfattende krisepakke for studenter.

Vi markerer snart "ettårsjubileum" for pandemien, og vi er alle fortsatt bekymret for den psykiske helsa og den økende ensomheten blant studenter.

Det har for oss som organiserer den frivillige studentidretten blitt mer og mer tydelig at det ikke bare handler om at man KAN være aktiv - men at det også har betydning HVOR man er aktiv. Det å få være en del av en gruppe, ha faste rammer, treffe venner og bli savnet hvis du ikke kommer på treninga - er uvurderlig. Ved å satse på studentidretten styrker dere både studentfrivilligheten, samtidig som dere sikrer økt aktivitetsnivå gjennom sosiale og trygge treninger for ensomme studenter.

Erfaringene våre så langt er at et godt samspill mellom studentsamskipnadene og de lokale lag og foreningene gir et bedre tilbud for studentene. Vi tror dette fortsatt blir nøkkelen skal vi lykkes med å gjenopprette og lage nye sosiale lavterskeltilbud av, med og for studentene selv på campus.

Vi tillater oss derfor å oppfordre studentsamskipnadene til å prioritere styrking av studentfrivilligheten generelt og den frivillige studentidretten spesielt i fordelingen av midlene til sosiale lavterskeltilbud.

Norges studentidrettsforbund vil på bakgrunn av dette komme med følgende innspill og oppfordring til fordelingen av midlene som nå tildeles studentsamskipnadene:  • Studentsamskipnadene får 20 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud

  • Vi ber om at disse midlene går til å investere i forebyggende og helsefremmende arbeid i regi studentfrivilligheten generelt og studentidrettslagene spesielt. Å benytte midlene til å styrke tilbudene av, med og for studentene selv vil sikre nødvendig eierskap og at tilbudene som opprettes og styrkes kan leve videre «ut av krisa» og inn i en mer «normal» studiehverdag

  • Dersom man lokalt lander på å ha tildeling etter søknad må dette baseres på effektive og lite byråkratiske prosesser


  • Studentsamskipnadene får 50 millioner kroner til å lønne studenter for å få i gang sosiale lavterskeltilbud

  • Det eksisterer allerede et mangfoldig tilbud av lokale lag og foreninger tilknyttet studiestedene hvor studenter bidrar frivillig inn i dette tilbudet for å skape sosiale møteplasser for seg selv og sine medstudenter. Aktiviteten som skapes i regi studentidrettslagene er ett eksempel på dette. Det bør derfor være mulig for eksisterende lag/foreninger å søke om midler for å sette i gang nye prosjekter og tiltak på vår- og høstsemesteret for å skape mest mulig aktivitet innenfor gjeldende smittevernsregler

  • Disse midlene (50 mill.) bør sees i sammenheng med de 20 millionene (+ de allerede tildelte 10 millionene ifm ekspertgruppens anbefalinger) for å styrke sosiale lavterskeltilbud som også kan leve videre etter pandemien

På vegne av Norges studentidrettsforbund,

Adrian S. Haugen, President Guro Røen, Generalsekretær


107 views0 comments

Siste poster