Studentidretten mot rasisme

Updated: Nov 10, 2020


President i Norges studentidrettsforbund, Adrian S. Haugen. Foto: Lasse Thun

Den siste tids hendelser har rettet søkelyset mot rasisme som et samfunnsproblem. Problemet gjelder ikke bare i USA, men også i resten av verden, i Norge, i idretten og blant studenter.


I lys av dette, vedtok Norges idrettsforbunds Ledermøte i forrige uke en resolusjon om rasisme. Jeg er glad for at idretten, som den sentrale samfunnsaktøren den er, anerkjenner problemet ved å ta et aktivt standpunkt mot rasisme og viser nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. 

Studentidretten skal være en inkluderende arena hvor alle studenter gis mulighet til å utøve idrett og friluftsliv på bakgrunn av sine ønsker og behov, fri for diskriminering på grunn av livssyn, kjønn, seksuell orientering, funksjonsnedsettelse og etnisk opprinnelse.

La oss gjøre ord om til handling, og sammen jobbe for en enda mer inkluderende studentidrett med plass til alle.

På vegne av forbundsstyret, Adrian Stinessen Haugen, president Norges studentidrettsforbund

0 views0 comments

Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com