Studentidretten - en resept mot ensomhetEkspertgruppen som ble nedsatt for å se på tiltak for å gjøre situasjonen for studenter bedre i en krevende tid, har kommet med sine anbefalinger; studentene trenger sosiale møteplasser og en trygg arena for fysisk aktivitet. Nå når Kunnskapsdepartementet skal fordele de avsatte midlene til treffsikre virkemidler og tiltak, har NSI fulgt opp vårt tidligere innspill for hvordan studentidretten kan være en resept mot ensomhet.


- Vi har forståelse for at det er mange aktører og organisasjoner som ønsker en del av den avsatte potten til tiltak. Vi håper likevel myndighetene ser verdien av å styrke studentidretten i bekjempelsen mot ensomhet blant studenter, sier president Adrian S. Haugen.


Studentidrett gir trygg trening i sosiale fellesskap

Ekspertgruppen publiserte mandag 23. november sine anbefalinger, og vi vil både takke regjeringen for å ha satt søkelyset på studenters livssituasjon og psykiske helse i en krevende tid, og også gi honnør til arbeidet den nedsatte ekspertgruppen har gjort med sine anbefalinger til tiltak for oppfølging av studenter under koronapandemien. Vi er selvsagt glade for at studentidrett er nevnt som ett av virkemidlene for å bekjempe den økende ensomheten blant studenter.


Nå når Kunnskapsdepartementet skal konkretisere disse anbefalingene i treffsikre virkemidler og tiltak, har vi tatt oss den frihet å følge opp vårt tidligere innspill til ekspertgruppens arbeid og foreslått følgende tiltak i regi den frivillige studentidretten:


NSI ønsker at det prioriteres friske midler til å stimulere til økt aktivitet i regi studentidrettslagene i bekjempelsen av ensomhet blant studenter allerede ifm semesterstart januar 2021. Støtten skal gå til å:

  1. Stimulere til økt aktivitet innenfor både nåværende og nye, alternative idretts- og aktivitetstilbud, herunder digitale treninger

  2. Økonomisk støtte til å dekke ekstra kostnader knyttet til smittevern for gjennomføring av aktivitetGjennom å satse på studentidretten sikres ikke bare økt aktivitetsnivå gjennom sosiale og trygge treninger for ensomme studenter, men vi styrker også studentfrivilligheten

Adrian S. Haugen, president NSI


Vår inngang til denne problemstillingen har vært å ikke gjøre det mer komplisert enn det trenger å være, da effekten av fysisk aktivitet og sosiale fellesskap for menneskers psykiske helse er godt dokumentert. Sammen med resten av idretten har vi etablert gode rutiner for smittevernsvennlige aktiviteter, og vi står derfor klare til å iverksette sosiale, trygge lavterskeltilbud.


Les hele vårt innspill til statsråden her:

201124 Innspill Kunnskapsdepartementet -
.
Download • 299KB

Da regjeringen nedsatte en ekspertgruppe 6. november for å hjelpe studentene knyttet til koronasituasjonen var NSI tidlig ute med å støtte opp om dette initiativet. Vi ga skriftlig innspill til ekspertgruppen at studentidretten ønsker å være med som en aktiv bidragsyter inn i arbeidet, og spilte inn konkrete forslag til både kortsiktige og langsiktige tiltak.


Les vårt innspill til ekspertgruppen her:

201112 Innspill Ekspertgruppe Kunnskapsd
.
Download • 350KB

79 views0 comments

Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com