Nye innstramminger pr 5.11: Konsekvenser for studentidretten

Updated: Nov 25, 2020


Oppdatert 6. november 2020 - Regjeringen la i går frem ytterligere nasjonale tiltak for å bremse den økende koronasmitten i Norge. Les mer her om hvordan dette påvirker studentidretten.


Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen innfører derfor nye nasjonale smitteverntiltak, hvor de fleste gjelder fra 5. november 2020.


Hvordan påvirker dette studentidretten?


Med mindre det er ilagt restriksjoner på idrettsområdet for en kommune eller en region, kan idrettsaktivitet – trening og konkurranser for barn, unge og voksne - gå som "normalt". Tiltakene som nå trer i kraft basert på de nasjonale innstrammingene berører derfor ikke studentidretten utover det som har vært gjeldende siden fase 1 i gjenåpning av kontaktidretter for voksne over 20 år fra og med 12. oktober.


Norges idrettsforbund har kommunisert følgende råd til alle særforbund, idrettskretser og idrettslag på bakgrunn av regjeringens nye nasjonale innstramminger den 6. november:


- Idrettslag og klubber må holde seg løpende oppdatert over hvilke ev. restriksjoner som gjelder i sin kommune og i sin region.

- Lag og utøvere fra kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk skal ikke reise ut av egen kommune/region for å konkurrere.

- Nasjonale breddearrangementer bør ikke gjennomføres før det lettes på smittevernrådene fra myndighetene.

- Det er viktig at vi tar inn over oss alvoret i smittesituasjonen. Vi skal ikke tøye grensene, men vil anvende forsiktighetsprinsippet.


Alle studentidrettslag skal fortsatt følge den fellesidrettslige smitteveilederen som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten, og de gjeldende retningslinjene for den enkelte særidrett som de ulike særforbundene har utarbeidet for utøvelse av den enkelte idrett. 


Strengere tiltak lokalt


Kommuner og regioner med høyt smittepress kan, og flere har allerede gjort det, innføre strengere lokale tiltak enn de nasjonale. Derfor er det viktig at dere følger med på det som til enhver tid er gjeldende for deres kommune og/eller studiested.


Korona er ingen sprint, men en maraton.


NSI har forståelse for at dette er en krevende tid for våre medlemmer og tillitsvalgte, og vi har stor tillit til at vi alle sammen holder ut og gjør det vi kan for å forhindre smittespredning. Samtidig vet vi at mange studenter er ensomme og har få sosiale møteplasser i løpet av koronahverdagen. NSI oppfordrer derfor til at studentidrettslagene fortsetter å tilrettelegge for trygge treninger, innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernsregler for deres kommune og/eller studiested. Studentidretten er en sosial arena som er og blir desto viktigere i tiden fremover i en ellers isolert hverdag, men vi vil sterkt oppfordre til at sosiale sammenkomster utenom treninger begrenses frem til situasjonen har bedret seg.


Vi vil sterkt oppfordre alle klubber og lag til å innføre at samtlige som deltar på treninger fremover, må ha gjennomført idrettens koronavettkurs.


Ellers er det fortsatt sånn at det aller viktigste vi gjør i bekjempelsen av viruset er å holde avstand, vaske henda regelmessig og holde oss hjemme når vi er syke.


Les lenger ned i saken om hvordan dere sikrer trygge treninger gjennom koronavettkurs, smittevernprotokoller og rutiner for smittesporing.


Gjenåpning av kontaktidrett innenfor "studentidrett"

NSI er i fortsatt dialog med Norges idrettsforbund om en gjenåpning av den delen av studentidretten som ikke ivaretas gjennom de andre særidrettene. Les mer om gjenåpning her.


Har dere spørsmål til forhold ifm korona så kontakt generalsekretær Guro Røen guro@studentidrett.no


Verktøy for smittevern og trygge treninger

Vi vil også få minne om at størsteparten av idretter og aktivitet er lov, så lenge dere har smittevernprotokoller på plass. Her finner dere verktøy for hvordan godt smittevern skal håndteres:

  • Idrettens koronavettkurs: Vi oppfordrer på det sterkeste til at alle medlemmer gjennomfører kurset. Ved deltakelse på konkurranser eller arrangement/samling i regi av Norges studentidrettsforbund må diplom/bevis på fullført kurs fremvises. Les mer om kurset her.

  • Fellesidrettslige smittevernveilederen utarbeidet av helsemyndighetene: Eventuelle oppdateringer i smitteveilederen for idretten vil fortløpende bli publisert på Idrettsforbundets nettsider når slike endringer foreligger. Se gjeldende veileder her.

  • Digital besøksregistrering: NIF og Vipps tilbyr idrettslag en gratis digital besøksregistrering for arrangementer. Løsningen er enkel å bruke og bidrar til effektiv smittesporing dersom det avdekkes covid-19-smitte i tilknytning til idretten. Les mer om besøksregistrering her. 

  • NSIs smittevernveileder: NSI har utarbeidet en smittevernsveileder for studentidrettsarrangement. Veiledningsheftet er en utdypende beskrivelse av hvordan klubber og arrangører i Norges studentidrettsforbund (NSI) kan planlegge, gjennomføre og sikre at sine arrangementer, konkurranser og samlinger blir gjennomført i henhold til NSIs koronavettregler og til enhver tid gjeldende smittevern. Les mer her.

  • Studentidrettens slab - Flere med og deling av "best practice": Slab er en digital plattform, åpen for hele studentidretten, som skal fungere som en plattform for erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og idemyldring. Plattformen er intuitiv og enkel, og gratis for alle brukere! Les mer om hvordan komme i gang med slab og få inspo gjennom studentidrettens digitale rekrutteringsstrategi

158 views0 comments

Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com