ORGANISASJON

forbundet

Norges studentidrettsforbund er et særforbund i norsk idrett bestående av idrettslag som organiserer studentidrett og friluftsliv i Norge.

NSI ble stiftet 5. desember 1913, da med navn Norske Studenters Forbund. NSIs kontorer er på Idrettens Hus på Ullevål Stadion. 

Norges studentidrettsforbund er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) og er pliktet til å følge NIFs lover. NSIs virksomhet er i stor grad finansiert gjennom spillemidlene, som en del av den norske spillmodellen. 

Organisasjonsnunner;

971435844

Kontonummer

18133783004

  • Google Play - svarte sirkelen

Faktura via e-post:

971435844@autoinvoice.no

NSIs mål og visjon

Norges studentidrettsforbunds formål er å fremme studentenes idretts- og friluftsliv i Norge, og representere idretten internasjonalt. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og  likeverd. 

Visjonen til NSI er: Vi skaper fremtidens idrett!

Virksomhetsideen til NSI er at studentidretten skal være en hjelper til å kombinere idrett og studier slik at studietiden blir aktiv, sosial og utviklende, fylt med glede og tilhørighet i studentidrettslagene. Studentidretten er arenaen der den enkelte kan nå de målene man setter seg i kombinasjonen idrett og studier, både som utøver og tillitsvalgt.

Verdier

Engasjerende

Vi er engasjert i oppgavene vi gjør og engasjerer de vi jobber sammen med.

 

Kunnskapsrike

Vi er kunnskapstørste, og vi bruker og deler vår kunnskap med andre.

 

Utfordrende

Vi er åpne og nysgjerrige, og utfordrer etablerte sannheter.

 

Humørfylte 

Vi vet at godt humør og det å ha det moro underveis gjør oss enda bedre.

Org.kart 2.jpg

Forbundstinget 

Særforbundets høyeste myndighet er særforbundstinget som avholdes annethvert år innen utgangen av mars i år med like årstall.

Internasjonal studentidrett

NSI er medlem av det europeiske studentidrettsforbundet (EUSA) og det internasjonale studentidrettsforbundet (FISU), og representerer norsk studentidrett internasjonalt samt deltar i konkurranser og mesterskap regulert av EUSA (student-EM) og FISU (student-VM og Universiade).

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

- Påse at særforbundets virksomhet drives i samsvar med særforbundets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.

- Ha et særlig fokus på at særforbundet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer

NSIs Forbundsstyre

Særforbundet ledes og forpliktes av styret som er særforbundets høyeste myndighet mellom tingene.

Forbundsstyret skal blant annet:

- Iverksette særforbundstingets og NIFs vedtak og bestemmelser.

- Forestå særforbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige myndighet.

Lovutvalg

Lovutvalg som velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, og skal avgi uttaleser om innkommne lovforslag og andre fortolkningsspørsmål som forbundstyret forelegger den. Lovutvalget kan også selv fremme forslag og uttaleser på eget grunnlag.

Valgkomité

Valgkomiteen velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.