Om aktivCampus

aktivCampus skal skape en

aktiv, helsefremmende og meningsfull studiehverdag!

DSC08817.jpg

Fremtidsbilde 1/3

aktivCampus gjør studiehverdagen aktiv både i løpet av studiedagen og på fritida. Studentene kan være fysisk aktive på campus, samtidig som at det i regi studentidrettslagene bugner over av tilbud de kan delta på etter endt studiedag.

aktualitet

Som ny student, ofte i en ny kommune på et nytt sted, har man naturligvis sterke behov for å være sosial. I en normal tid er tilbudene mange, og de fleste vil finne en arena som er både trygg og god for den enkelte. I år har pandemien satt en stopper for dette, og vi ønsker å gi studentene som begynte sine studier høsten 2020 en ny start i 2021. Arbeidet markerer starten på et langsiktig arbeid med å etablere aktivCampus som et nasjonalt konsept på alle studiesteder i Norge.

Studietiden er en kritisk og sårbar livsfase for mange. Resultater fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT, 2018) viser at én av fire studenter sliter med alvorlige psykiske symptomplager og én av tre studenter er ensomme. Pandemien har gjort situasjonen for denne gruppen enda verre. Avlyst russetid, reduserte og avlyste fadderuker, stengte campus, digital undervisning og forbud mot breddeidrett for de over 20 år. Inngangen til 2021 viser at nasjonale og lokale retningslinjer endres kontinuerlig, noe som gjør at man blir stående i en konstant usikkerhet knyttet til egen hverdag og eget handlingsrom. En undersøkelse gjort av Røde Kors (Røde Kors, 2020) viser at unge føler seg enda mer ensomme under pandemien, noe som også kommer frem i en egen undersøkelse gjort blant studentene på NTNU (SiT, 2020). I februar 2021 ble også Studiebarometeret (2021) presentert, hvor halvparten av studentene oppgir at de har følt seg mer ensomme etter 12.mars 2020, og et stort flertall på 77% svarer at de savner det sosiale miljøet. Studenter som trener regelmessig, rapporterer bedre psykisk og fysisk helse og har bedre prestasjoner på studiene.

Norges studentidrettsforbund og Rådet for psykisk helse ønsker å skape en mer aktiv, helsefremmende og meningsfull studiehverdag for studenter ved universitet og høgskoler i Norge – og på den måten være en viktig bidragsyter til å snu den negative trenden for studenters helse de senere årene. I dag er ca. 2/10 studenter med i den frivillige studentidretten, noe som betyr at det er et stort potensial til å videreutvikle dagens tilbud som bidrar til at enda flere finner en aktivitet de ønsker å bli med på.

bakgrunn og forankring

I 2018 startet NTNUI (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening) en pilot kalt «Treningsløftet» med mål om å fremme fysisk og psykisk helse blant studentene på NTNU i Trondheim, samt å tilrettelegge for vennskap og sosiale møteplasser. Piloten endret i 2019 navn til «aktivCampus» og ble videreført i 2020 ifm studiestart. aktivCampus i regi NTNUI er forløpet til etableringen av et nasjonalt konsept for hele norsk studentidrett ved samme navn.

 

aktivCampus har som hensikt å skape enda mer aktivitet både på og utenfor campus for dagens studenter, og styrke studentidrettslagenes rolle som sosial arena i studietiden. Gjennom opplysningsarbeid, innsatsuke og hverdagsaktivitet, skal den enkelte student finne morsomme måter å være aktiv på i sin studiehverdag.

 

Etableringen av aktivCampus som et nasjonalt konsept er forankret i NSIs langtidsplan «Studentidretten vil! 2020-2024» vedtatt av Forbundstinget i februar 2020, definert under strategiområde 2 Studentidretten vil være en viktig bidragsyter til aktive og helsefremmende campus delmål 2.1.1 Etablere «aktivCampus» som et nasjonalt konsept gjennom fem pilotprosjekter ila tingperioden.

Internasjonalt perspektiv 

Arbeid med å utvikle mer helsefremmende studiesteder er i vinden. I Europa pågår det et større prosjekt som går over syv forskjellige land kalt «Active Campus Europe» (ACE). Prosjektet er delfinansiert gjennom EUs Erasmus+ programmet og har som mål å integrere økt fysisk aktivitet i det daglige universitetslivet. De første evalueringene som er gjennomført tilsier at de største positive effektene av prosjektet er økt fysisk og mental helse hos de som har fullført programmet. I USA og Canada finner man flere liknende prosjekter og programmer knyttet til deres respektive universiteter. Innenfor studentidretten har det internasjonale studentidrettsforbundet (FISU) nylig etablert konseptet «Healty Campus». Prosjektet starter opp i løpet av 2020 og har som mål å forbedre retningslinjer og standarder knyttet til helse og aktivitet på studiesteder i hele verden.

langsiktige målsetningerI 2018 startet NTNUI (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening) en pilot

  1. Øke antall studenter som deltar i tilbud gjennom studentidretten

  2. Tilby sosiale idretts- og aktivitetstilbud med lav terskel for å delta

  3. Tilrettelegge en sosial arena som motvirker ensomhet

  4. Øke studentenes kunnskap om fysiske aktivitet og helse

  5. Utvikle gode lokale samarbeidsmodeller for å fremme aktive studiesteder

Litteraturliste