Aktiviteter

Høsten 2021 vil aktivCampus starte med en uke fylt med aktiviteter. Uken vil på mange måter være en «tredje fadderuke», hvor vi ønsker at dette skal bidra til å danne og videreføre gode relasjoner mellom studentene, på tvers av studieprogrammer og studiekull. Uken vil skille seg fra den tradisjonelle fadderuken ved at det vil være alkoholfrie arrangementer og aktiviteter. Det vil arrangeres ulike aktiviteter gjennom den frivillige studentidretten, hvor man i tillegg til å synliggjøre det mangfoldige tilbudet som allerede eksisterer på studiestedet tilby nye, lavterskel aktiviteter som passer for alle. Gjennom deltakelse på workshop basert på Hverdagsglede® i regi av Rådet for psykisk helse ønsker vi at studentene opplever økt livsmestring og får med seg praktiske råd inn i egen hverdag.

 

Ulike aktiviteter 

aktivCampus vil arrangeres på fem ulike steder, med ulikheter knyttet til lokale forhold, størrelse og antall studenter. Det vil det være behov for lokale justeringer og tilpasninger i aktivitetene, men med et felles samme for innhold og gjennomføring. 

Parallelle aktiviteter hver eneste dag

Hver dag vil det være aktiviteter å delta på fra morgen til kveld. Her vil det mangfoldige aktivitets- og idrettstilbudet bli synliggjort gjennom ulike arrangementer og aktivitetssoner. I tillegg vil det bli tilrettelagt for sosiale lavterskeltilbud og aktiviteter rundt omkring på campus med fokus på lek og moro. Eksempler på aktiviteter er; felles morgenjogg før skolestart, pauseyoga mellom forelesninger, mini-turneringer innen ulike idretter og aktiviteter, styrkeøkter ved bruk av kroppsvekt med mer.

Kom og prøv

Introduksjon av ulike idrettstilbud i studentidrettslaget. Her vil man bli kjent med nye idretter samtidig som man blir kjent med den frivillige studentidretten. De ulike gruppene i studentidrettslaget inviterer til åpne treninger hvor man både blir kjent med andre aktive og med idretten.

Tur i skog og mark

På hvert studiested finnes det muligheter for å oppleve skog og mark – enten veldig nært campus eller like utenfor. Gjennom Innsatsuka vil det bli organisert felles turer for å gjøre studentene kjent med hva som finnes av muligheter rundt sitt studiested. Her vil det bli lagt til rette for både korte og lange utflukter, med og uten nistepakke.

Bli kjent med studiebyen

Skal man føle seg trygg og trives på best mulig måte som student er det greit å kjenne til sin egen studieby. Det vil være aktiviteter som gjør studentene bedre kjent med eget nærmiljø, hva som finnes av muligheter og ikke minst, hvordan man skal komme seg frem på en ny plass.

Hverdagsglede for økt livsmestring

Hverdagsglede® er et lavterskeltilbud for økt livsmestring, og er utviklet av Rådet for psykisk helse, i samarbeid med Hdir, FHI og Frisklivssentraler. Det vil bli utviklet en egen workshop for studentene, i tillegg til en digital folder til deltakerne med grunnleggende innføring i de fem rådene som konseptet bygger på.

Videreutvikling høsten 2021

Etter kickstarten ved studiestart til høsten vil vi arbeide for å videreutvikle aktivCampus som et helhetlig konsept med aktiviteter og tilbud hver eneste dag gjennom studiene. Vi deler her aktivitetene inn i tre ulike kategorier:

OPPLYSNINGSARBEID

AKTIV HVERDAG

INNSATSUKA

Innsatsuka skal bidra til å danne og videreføre gode relasjoner mellom studentene, på tvers av studieprogrammer og studiekull, samt synliggjøre aktivitetstilbudet som finnes. Basert på erfaringene gjennom pilotfasen i 2021,  vil vi bygge ut og videreutvikle denne uken i 2022 og 2023. Uken vil bestå av parallelle aktiviteter, kom og prøv dager, turer i skog og mark og aktiviteter for å bli kjent med studiebyen. Vi ønsker at deltakelse i Innsatsuka skal føre til at studentene fortsetter med aktivitetene etter at uken er over, enten gjennom det organiserte idrettstilbudet eller gjennom egenorganiserte aktiviteter sammen med andre. Et viktig bidrag i Innsatsuken er workshopen Hverdagsglede i regi av Rådet for psykisk helse. 

Aktiv hverdag skal bidra til at aktivCampus blir noe mer enn en enkeltstående aktivitetsuke. Skal vi lykkes med å skape et aktivt og helsefremmende studiested må vi også ha aktiviteter som gir energipåfyll i studiehverdagen gjennom hele studieåret. Her vil det komme mange, nye aktiviteter som studentene kan delta på. Vi ønsker å gjennomføre en kartlegging på de ulike studiestedene i forkant hvor alle kan komme med innspill til ønskede aktiviteter. Målet er at flest mulig skal finne noe som gir påfyll, både på dagtid og ettermiddagstid.  For å skape en Aktiv hverdag deler vi denne i to: aktiv pause og aktiv fritid.

Aktiv pause

I løpet av en vanlig studiedag sitter studentene mye stille og deltar på undervisning som krever fokus og konsentrasjon. Et viktig element i aktivCampus er derfor å tilrettelegge for aktive pauser, både organisert og egenorganisert. De aktive pausene vil bestå av blant annet:

  • Aktivitetsambassadører som tilrettelegger for fysisk aktivitet gjennom studiehverdagen, for eksempel ved å aktivisere en klasse i pausen mellom forelesninger, dele ut informasjon om aktivitetsmulighetene, lage pop-up aktiviteter i friområder og ganger, m.m.

  • Aktivitetssoner hvor studentene kan benytte seg av diverse utstyr og materiell, for eksempel avspenning- og meditasjonsrom, ballaktiviteter, ulike spill-aktiviteter m.m. Her ønsker vi å benytte areal både inne og ute i samarbeid med det respektive studiested og samskipnad

  • Aktivitetsområder med organiserte aktiviteter i regi av studentidrettslagene og/eller samskipnad, for eksempel yoga, «walk and talk» med samtalepartnere, leker, aktiv avspenning, styrkeøkt, m.m.

 

Ved å tilrettelegge for aktive pauser vil studentene få påfyll gjennom hele studiedagen, noe som øker blodsirkulasjonen, nullstiller hjernen og som bidrar til å fremme gode relasjoner med andre studenter. Her ønsker vi også å legge opp til egeninitierte aktivitetstiltak hvor studentene kan arrangere såkalte «pop-ups» for de som ønsker å være med. Her er en idé at en eller flere studenter samles og opprette en «pop-up» aktivitet, hvor alle som vil kan henge seg på. Vi kommer også til å jobbe for et best mulig samspill med de lokale samskipnadene for å sikre gode synergier og tilbud som supplerer hverandre. Sammen kan vi tilrettelegge aktive pauser på hele campus.

Aktiv fritid

Studentidrettslagene har et etablert idretts- og aktivitetstilbud av høy kvalitet som utgjør aktiv fritid. Deres tilbud på fritida er en viktig del av aktivCampus, hvor studentene kan bli med i mange ulike aktiviteter preget av fellesskap, glede og inkludering. Studentidretten har allerede en bredde i sitt idrett- og aktivitetstilbud som skiller seg fra de mer tradisjonelle idrettslagene, og vi ønsker å bygge videre på den dynamikken som ligger i studentidrettslagene med korte forpliktelser, felles aktiviteter og engasjerende arrangementer. Gjennom aktivCampus ønsker vi å utvikle dette tilbudet enda mer, slik at enda flere kan finne noe som de finner motiverende og meningsfullt. Vi kommer til å bygge videre på aktiviteter og relasjoner fra innsatsuka, og aktiv fritid vil være et sted vi vil bruke resultatene fra de ulike undersøkelsene og kartleggingene som et utgangspunkt for nye tilbud.  Gjennom en aktiv fritid kan man også engasjere seg i det frivillige arbeidet som studentidretten kjennetegnes ved. Dette kan være gjennom ulike roller og verv, eller ved å bidra inn i aktivCampus-organiseringen. Gjennom å involvere studentene selv i aktivitetsutviklingen skaper vi eierskap, tilhørighet og sikrer at vi treffer målgruppen best mulig. Les mer om frivillighet senere i søknaden.

Opplysningsarbeid innebærer alt fra informasjon og kommunikasjon til foredrag og seminarer gjennom skoleåret. Vi vil gjennomføre en kartlegging lokalt for å finne ut hva studentene ønsker av tema og innhold. Dette vil danne utgangspunktet for hva vi skal tilby. Opplysningsarbeidet skal gi studentene påfyll, konkrete tips og råd de kan benytte i hverdagen. Workshopen til Rådet for psykisk helse knyttet til Hverdagsglede vil være et viktig bidrag i opplysningsarbeidet. Fagpersoner innenfor feltet vil bidra i dette arbeidet, hvor studentidrettslagene sammen med studiestedet vil ha hovedansvaret for informasjons- og kommunikasjonsarbeidet. Opplysningsarbeidet håper vi også kan bidra til økt oppslutning i de ulike aktivitetene som tilbys på campus gjennom økt bevissthet om viktigheten av bevegelse for læring og trivsel. Denne delen av aktivCampus vil i tillegg være et sted hvor andre frivillige organisasjoner kan få vist seg frem og informer om sitt tilbud gjennom blant annet inspirasjonsmøter og aktive workshops. Vi har med oss et helhetlig perspektiv inn i arbeidet, hvor vi skal bidra til gode samspill og synergier heller enn konkurrerende tilbud.

Frivillig arbeid i aktivCampus

En viktig aktivitet i arbeidet med aktivCampus vil være å rekruttere frivillige til de ulike rollene som vi behøver for å realisere prosjektet på de forskjellige stedene. Aktiviteten i studentidrettslagene er i all hovedsak tuftet på frivillighet, og kjennetegnes ved at den drives av, med og for studentene selv. Dette sikrer nærhet mellom medlemmenes (studentenes) ønsker og behov - og de som tar beslutninger og styrer aktivitetstilbudet. Dette vil være en styrke i utformingen av aktivitetene innenfor aktivCampus og er med å sikre at aktivitetene vil fenge studentmassen – at de rett og slett treffer målgruppa.

 

Gjennom studentidretten kan man delta som frivillig på flere ulike måter. Mange tar på seg ulike roller og verv gjennom arrangementer, en del er med i organisasjons- og styrearbeid, mens andre bidrar innenfor sine kompetansefelt gjennom blant annet videoproduksjon, IT-løsninger eller å ha ansvar for aktivitetsutstyr. Flere av våre medlemmer sier at å delta i studentidretten er høydepunktet med studiehverdagen, hvor de får brukt sine styrker, blir kjent med nye venner og som et sted for positivt påfyll. Studentidretten er også en læringsarena hvor den enkelte får relevant lederpraksis og personlig utvikling som supplerer det formelle utdanningsløpet. Det vil være naturlig å inkludere de som engasjerer seg som ledere i aktivCampus i Norges studentidrettsforbunds nasjonale Student|leder-program, for eksempel ved å avholde lederforum hvor man samler alle prosjektgruppene for faglig påfyll, konseptutvikling og erfaringsutveksling. Lederne i studentidrettslagene vil her få mer kunnskap om psykisk helse som de kan ta med seg inn i sitt arbeid lokalt.