Utviklingsmidler

Ønsker ditt studentidrettslag å heve kompetansen i laget, sette i gang rekrutteringstiltak, arrangere treningssamlinger eller trenger dere utstyr i oppstart av nye aktiviteter? NSI har tilskuddsordninger for å støtte ditt lag med gjennomføringen.

Retningslinjer for tildeling av NSIs utviklingsmidler

Norges studentidrettsforbunds utviklingsmidler er rettet mot studentidrettslag som ønsker å iverksette forskjellige tiltak og prosjekter for å styrke aktivitetstilbudet i sitt lag og redusere enkeltmedlemskapets kostnader.

Formålet med midlene er å skape mer aktivitet i studentidrettslagene, gjennom å forbedre kontinuiteten og kompetansen i lagene.

Alle tiltak som mottar støtte, må kunne forankres i ett eller flere av målene til NSIs gjeldende langtidsplan.

Hvilke tiltak er støtteberettiget?

En eller flere av følgende punkter under bør imøtekommes for at søknaden kan vurderes innvilget.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det også vil kunne brukes skjønn i behandling av søknadene.

Utviklingsmidlene skal gå til å dekke reelle kostnader knyttet til konkrete tiltak.

Utviklingstiltak

 • Rekrutteringstiltak og -kampanjer rettet mot rekrutteringen av nye medlemmer til nye og eksisterende idretter

 • Tiltak rettet mot å opprette eller forbedre nye idretter/undergrupper/aktivitetstilbud i eksisterende studentidrettslag

 • Tiltak mot å starte opp nye studentidrettslag

 • Utstyr til oppstart av nye studentidrettslag (dette gjelder kun hvis gjeldende forbund ikke har egne støtteordninger til utstyr)

 • Kompetansehevende tiltak

 • Hall- og baneleie, dersom disse kostnadene er knyttet til et avgrenset tiltak, arrangement eller prosjekt

 

Trener- og dommerutvikling

 • Dommerkostnader, så sant dommerkostnadene er knyttet til særskilte arrangement/cuper etc. og ikke seriespill i regi av andre særforbund

 • Det kan søkes om støtte til deltakelse og arrangering av kurs med mål om å styrke tilbudet i studentidrettslaget: 

  • Deltakelse på dommer- og trenerkurs

  • Deltagelse på kurs og sertifiseringer i regi av andre særforbund/idrettskretser

  • Deltagelse på sikkerhetskurs, livredningskurs, HLR-kurs etc.

 

Støtte til elitesatsing

 • Deltagelse på internasjonale arrangement som ikke er dekket av forbundets EM- eller VM-støtte

 • Oppstart av toppidrettsmiljøer

 • Tiltak for å utvikle kompetansen i klubben/laget

 • Tiltak med mål om å kvalifisere seg til internasjonale studentmesterskap gjennom deltakelse i student-NM (der dette er relevant)

 

Friluftsliv

 • Utstyr til felles bruk (ikke personlig utstyr)

 • Ellers samme retningslinjer som utviklingstiltak

 

Eksempler på hva som har blitt støttet tidligere:

 • Rekrutteringsdag for nye medlemmer, eksempelvis roll-ups, flyers, leie av hall

 • Turneringer/samlinger

 • Dommerkurs

 • Brekurs med sikkerhet

 • Toppturcamp

 • Trenerkurs til elitesatsing

 • Intern ledersamling

 

Hvilke tiltak er ikke støtteberettiget?

 • Innkjøp av utstyr til eksisterende idretter

 • Personlig utstyr

 • Kioskutgifter

 • Matutgifter under arrangement

 • Deltagelse/arrangering på/av banketter

 • Faste utgifter til halleie

 • Seriespill i regi av andre særforbund

 • Forbruksmateriell som for eksempel isposer, tape, bandasjer etc.

 • Løpende driftskostnader

 • Utenlandsturer/aktivitetsuker i utlandet

 • Sosiale turer og samlinger med et ikke-idrettslig preg og som ikke kan defineres som et kompetansehevende tiltak

 

Søkeprosessen og behandling

 • Idrettslaget kan søke når som helst.

 • De innkomne søknadene blir behandlet den første arbeidsuken i hver måned før tiltaket. Dette betyr at man må søke FØR starten på denne uken i måneden før tiltaket. 

 • NSI forbeholder seg retten til lenger behandlingstid i spesielle tilfeller. Søker vil få beskjed om dette.

 • Det er ikke mulighet til å søke om støtte til tidligere gjennomførte tiltak.

 • Ved å søke, samtykker idrettslag/undergruppe at informasjon i KlubbAdmin blir brukt. Her sjekkes det om idrettslaget har betalt medlemskontingent i NSI, samt kontonummer.

 • Kontonummer skal alltid tilhøre et idrettslag. NSI utbetaler ingen midler til private kontoer.

 • Alle midler som blir tildelt skal gå via Hovedstyret og deretter overføres til undergruppen som har søkt.

 • Studentidrettslaget må ha godkjent elektronisk medlemsregister for å kunne motta støtte.

 

Tildeling

 • Det er de til enhver tid gjeldende retningslinjer for tildeling som blir lagt til grunn i behandlingen av innkomne søknader. NSI forbeholder seg likevel retten til å bruke skjønn i behandlingene.

 • Ved mer enn én søknad fra samme studentidrettslag i samme søknadsperiode, vil den første innsendte søknaden bli prioritert først, deretter andre studentidrettslag.

 • Det er i utgangspunktet ingen begrensning for hvor ofte et studentidrettslag kan søke om utviklingsmidler, men ved et høyt antall søknader fra samme lag vil vi kunne prioritere andre søknader for å sikre at flere lag drar nytte av støtteordningen.

 • Søknader med tiltak som tilfaller flere idretter eller undergrupper vil bli prioritert.

 • Søknader med samarbeid mellom både studentidrettslag og undergrupper i et studentidrettslag prioriteres.

 

Støttebeløp

Maksimal støtte man kan søke om er kr 8000 for utviklingstiltak til idrett, friluftsliv og elite.

I spesielle tilfeller der tiltak involverer særs mange deltakere eller mange studentidrettslag kan maksimalt søknadsbeløp overstiges.

Frister

Idrettslaget kan søke når som helst, men NSI behandler søknader den første uken i hver måned.

Rapportering

Det skal leveres en kort erfaringsrapport med regnskap og kvitteringer hvor det gis tilbakemelding på resultatet av prosjektet.

Rapport skal sendes innen fire uker etter gjennomført tiltak/prosjekt, hvis ikke annet er oppgitt i tildelingsbrevet. Dato for frist vil stå i tildelingsbrevet.

Dersom rapport ikke foreligger eller tilfredsstiller kriteriene kan pengene kreves tilbake.

Kontakt

Ane Søberg Risa

Tlf: +47 979 75 570 
ane@studentidrett.no