Forbundsting

Forbundstinget avholdes annenhvert år (partallsår), og er arenaen der alle studentidrettslag møtes for å fastsette forbundets politiske og økonomiske prioriteringer for de neste to årene. Tinget vil i hovedsak bestå av tingforhandlinger, men vil også være en arena for erfaringsutveksling og for å bli kjent med norsk studentidrett. 

Viktige frister

  • Frist for innsending av forslag til forbundstinget er fire uker før tinget. Forslag sendes til nsi@studentidrett.no

  • Tingpapirene med saksdokumenter vil bli tilgjengeliggjort på våre nettsider samt sendes ut til alle studentidrettslag senest to uker før tinget

Delta på tinget som delegat eller observatør?

Delegat med stemmerett: 

  • Klubben må ha betalt medlemskontingent til NSI. Mangel på betalt kontingent medfører tap av møterett, forslagsrett og stemmerett på forbundstinget jf. §4 i NSIs lov.

  • Kjønnsfordeling følger av § 5 i NSIs lov: § 5 Kjønnsfordeling (1) Særforbundet skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til særforbundstinget. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til Idrettstinget, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem.

  • For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 

Observatør: 

  • Du representerer klubben din uten stemmerett og talerett.

Har du spørsmål om reglene knyttet til representasjon, eller er usikker på om klubben har betalt medlemskontigent? Kontakt Sofus@studentidrett.no

Reise og transport

NSI dekker reise med rimeligste reisealternativ for de stemmeberettigede representanter som medlemsklubbene har rett til å stille med (jf. vedlegg om representasjon), samt en observatør (gjelder for de studentidrettslag som kun har én representant). For å unngå høye reisekostnader er det viktig at dere bestiller reise så snart som mulig etter påmelding.

NSI dekker hovedtransport til/fra Gardemoen (Oslo) (det vil si transport som togbillett, fly t/r Oslo/Gardemoen, men ikke lokal transport, eksempelvis (fly/Shuttle)buss/(fly)tog t/r flyplass/hotell, etc.). Deltakerne bestiller selv og legger ut for transport, og får dette refundert av NSI i etterkant av forbundstinget. Dette gjøres ved å sende inn utgiftsrefusjonsskjema, sammen med kvitteringer (dette kan gjerne scannes og sendes samlet på e-post).

Overnatting og bevertning

Forbundstinget avholdes på Thon Hotell Oslo Airport på Gardemoen, mens alle deltakere bor på Thon Hotell Gardemoen. Alle måltider er inkludert. Det går shuttlebuss til Thon Hotell Gardemoen fra Gardemoen flyplass flere ganger i timen.

 

Tingmiddag

Ta med pent antrekk til tingmiddagen lørdag kveld. Under middagen kan man gjerne ta ordet og fremføre sanger og ytringer til velbehag for de øvrige gjester.