For

Eksterne Søkere

Har dere dyktige, ambisiøse og engasjerte personer mellom 19-29 år i deres organisasjon (særforbund eller idrettskrets), som ønsker å utvikle seg i lederrollen innenfor idretten?  

Norges studentidrettsforbund, i samarbeid med Norges idrettsforbund, inviterer til Mentorprogram for unge ledere i norsk idrett. Programmet har plass til totalt 20 deltakere, hvorav 10 av disse plassene er forbeholdt kandidater fra andre særforbund/idrettskretser. Programmet er åpent for både kvinner og menn.

Om Mentorprogrammet

Mentorprogrammet skal legge til rette for at noen utvalgte unge ledere i norsk idrett skal få en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bakgrunn, roller og kjønn. 

Vi søker derfor etter dyktige kandidater mellom 19 og 29 år som:

 1. har et verv* i særforbund / idrettskrets

 2. har ambisjoner om videre lederengasjement innenfor idretten på lang sikt

* Programmet retter seg primært mot tillitsvalgte, men administrativt ansatte kan også bli vurdert.

 

Overordnede mål for programmet

Kortsiktig:

Kandidaten mestrer sitt nåværende verv i større grad enn før sin deltakelse i mentorprogrammet

Langsiktige:

 1. Kandidaten sitter lenger i verv innen idretten (dvs. flere tingperioder / gjenvalgt på årsmøter)

 2. Kandidaten påtar seg nye og «større» lederverv i idretten

 3. Ved slutten av programmet (mars 2021) skal det være definerte mål for videre lederengasjement i idretten for alle kandidatene forankret i eget organisasjonsledd

 

Læringsmål for lederkandidatene (mentees)

 

HOVEDMÅLSETNING:

Kandidatene er mer effektive og har større gjennomslagskraft i sitt verv etter deltakelse i mentorprogrammet.

 

Delmål: 

Etter endt mentorprogram skal kandidaten:

 • Ha god kjennskap til idrettens organisering

 • Ha opplevd økt mestring og trivsel i sitt nåværende verv

 • Ha økt kompetanse om ledelse og refleksjon rundt seg selv i lederrollen

 • Fått kjennskap til relevante verktøy til bruk i egenutvikling og inn i egen organisasjon

 • Lært å ta ansvar for og blitt selvstendig i sin egenutvikling i lederrollen

 • Fått større nettverk på tvers av idretter og utviklet sin relasjonskompetanse

 • Ha definert videre ambisjoner for verv på ledernivå i idretten

Innhold og faglig forankring

Mentorprogrammet består av en kombinasjon av faglig påfyll, refleksjon, praktisk ledererfaring og støtte av mentor, og innebærer deltakelse på fem samlinger, hvor to av de foregår digitalt. Karina Andersen Aas, Lederutvikler og mental trener i Mind As, er fagansvarlig i programmet, og har vært med å utformet programmet siden oppstart i 2018.

Det forutsettes at kandidaten kan delta på alle samlingene (100% deltakelse).

 

 

Hvem ser vi etter, forventninger og utbytte for mentee

 

Kandidaten er...

 • Læringsorientert, har et ønske om å utvikle seg

 • Ambisiøs og målrettet

 • Har lyst og tid til å jobbe med egenutvikling i sitt nåværende verv i idretten

 • God på relasjoner og interessert i andre mennesker

 

Kandidaten får…

 • Tre samlinger med faglig og sosialt innhold, samt to digitale oppfølgingssamlinger underveis

 • Personlig mentor som følger deg og veileder deg gjennom perioden

 • Innsikt og praktisk trening i lederrollen

 • Utvidet nettverk av ledere

 • Unik mulighet til personlig utvikling

 

Kandidaten forplikter seg til…

 • 100 % deltakelse på alle samlingene

 • Gjennomføring av oppgaver mellom samlingene

 • Være dedikert og følge opp egen utviklingsplan

 • Sette av og prioritere tid til å følge opp sin egen utvikling og relasjonen til mentor

 • Ha regelmessige møter / samtaler med mentor mellom samlingene mellom 5-10 ganger. Vi anbefaler flest mulig fysiske møter, men samarbeidsform og kommunikasjonskanaler avklares mellom den enkelte mentee og mentor.

 

Søknadsprosessen

Den enkelte organisasjon (særforbund/idrettskrets) kan fremme søknad for inntil to kandidater (mentees). Dersom man fremmer to kandidater må dette være én mann og én kvinne.

Rent praktisk er det kandidaten(e) selv om søker direkte via søknadsskjema i Questback (se lenger ned). 

Det er viktig at kandidaten(e) har forankret sin søknad og plan i styret og/eller ledelsen i administrasjonen, og at han/hun er dedikert en kontaktperson fra sitt særforbund/idrettskrets. Denne forankringen må komme frem i søknaden, og i tillegg til dette må det respektive særforbund/idrettskrets skrive et anbefalingsbrev (signert) som kandidaten legger ved søknaden. Kandidater som kan vise til konkrete planer for videre lederengasjement innen idretten vil ha et fortrinn.

Kandidaten vil bli bedt om å fylle inn navn og e-postadresse til kontaktperson fra sitt særforbund/idrettskrets. Det må påregnes noe tid til oppfølging av kandidaten underveis i programmet.

All informasjon om kandidatene vil bli håndtert iht NSIs personvernserklæring.

 

Egenandel

Det enkelte særforbund/idrettskrets må betale en egenandel på kr. 10 000,-/per kandidat ved tildelt plass.

Denne går utelukkende til å dekke deler av de faktiske kostnader i programmet, det vil si fag, materiell, kost/losji. Egenandelen vil ikke bli refundert dersom kandidaten skulle bli forhindret i å delta uansett årsak. Reiseutgiftene til/fra samlingene må dekkes av det enkelte særforbund/idrettskrets.

Kostnadene til mentorene dekkes av programmet.

Søknadsskjema

 

Det kan lønne seg å forberede søknadsteksten på forhånd da du i søknadsskjemaet vil bli spurt om å fylle inn følgende:

 • Fullt navn

 • E-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn

 • Organisasjon du representerer: Særforbund/idrettskrets, navn på kontaktperson og e-postadresse til kontaktperson

 • Hva er ditt/dine nåværende verv i idretten?

 • Nåværende jobb/stilling/student?

 • Beskriv hvilke erfaringer du har med ledelse og/eller frivillige verv så langt? Det kan være erfaringer fra idretten og fra andre relevante arenaer. 

 • Hva er din motivasjon for å delta i mentorprogrammet?

 • Hvilke ambisjoner har du for videre lederengasjement innenfor ditt særforbund/idrettskrets spesielt og idretten generelt?

 • Hvilke personlige egenskaper har du som du mener er dine styrker i lederrollen? Nevn tre prioriterte egenskaper.

 • Hvilke personlige egenskaper ønsker du å utvikle / styrke deg selv i lederrollen? Nevn tre prioriterte egenskaper.

 • På hvilken måte tror du en mentor vil kunne bidra i din utvikling i lederrollen og i videre lederkarriere?

 • Vennligst last opp din CV (fullstendig CV)

 • Vennligst last opp anbefalingsbrev fra ditt særforbund/idrettskrets

Alle innsendt informasjon vil bli behandlet iht NSIs personvernerklæring.

Vi vil gjennomføre telefonintervjuer med noen av kandidatene dersom de anses som "likt kvalifisert" basert på søknad og CV.

Om smittevern - Korona

Vi vil forholde oss til de enhver tid gjeldende smittevernreglene og retningslinjene gitt fra myndighetene, og gjennomføre samlingene der etter. På nåværende tidspunkt planlegges det for så "normal" gjennomføring som mulig, med ekstra tiltak på smittevern.

Kontakt

Spørsmål til mentorprogrammet kan rettes til Kari Vanebo; Kari.Vanebo@idrettsforbundet.no / 916 06 279 (kontaktperson Norges idrettsforbund) eller Guro Røen; guro@studentidrett.no / 976 18 966 (ansvarlig for programmet, Norges studentidrettsforbund)