Arrangements-støtte

Ønsker ditt studentidrettslag å utvikle klubben gjennom et Student-NM, en Studentcup, et Friluftslivsarrangement, eller slå alt sammen og arrangere Studentleker? Se her hvilken type arrangementsstøtte din klubb da kan motta. 


Når dere arrangerer ett eller flere arrangement i regi av NSI er det en hel del regler å sette seg inn i, men en av de viktigste sidene ved et arrangement er kanskje økonomien. Ved å være arrangør mottar dere arrangementsstøtte som ofte bidrar til å gi klubben et løft. 

Maks støtte per arrangement i regi av NSI er som følger: 

 • Student-NM: 44.000,- 

 • Studentcup: 17.500,-

 • Friluftslivsarrangement: 15.000,-

 • Studentleker: 30.000,- + støtte til hvert enkelt arrangement (student-NM, Student-cup eller Friluftslivsarrangement) som beskrevet over

Se Reglement for idretts- og friluftslivsarrangement i regi av NSI 2020-2022 for den fullstendige oversikten over rammene for arrangementene våre. 

 

student-nm

ØKO 3.1 Støtte til SNM

 • Grunnstøtte

  • TA tildeles grunnstøtte på kr 1.000,- for hver studentidrettsklubb som deltar i mesterskapet. Maksimalt kr 20.000,-. Støtten baseres på faktisk deltakelse.

 • Arrangementsteknisk støtte

  • I tillegg kan TA søke om arrangementsteknisk støtte basert på følgende nøkkel:

   • 1-100 deltakere: Opptil 10.000,-
    100-300 deltakere: Opptil 17.000,-
    300-700 deltakere: Opptil 24.000,-

 • Tildeling av arrangementsteknisk støtte baseres på faktisk deltakelse.

 • Søknad sendes til NSI senest 4 mnd før arrangement ved SL.

 • Søknad sendes til NSI senest 1 mnd før arrangement ved SNM.  
   

 • Eksempel på støtteberettiget utgiftsposter er: Arena/lokale, arrangementsteknisk utstyr, transport i forbindelse med idrettsavvikling der dette er påkrevd (eksempelvis følgebil i halvmaraton, følgebåt i seiling), førstehjelpsutstyr, førstehjelpsopplæring, arenaoppgradering (anlegg, pall, duk til kiosk/sekretariat).

 

 • Søknaden skal inneholde et budsjett per idrett som viser planlagte utgifter. Ved endring av utgiftsposter etter innsendt søknad må dette avklares med NSI. Før støtte utbetales må de forhåndsgodkjente utgiftene dokumenteres med billag. Disse legges ved regnskapet som sendes NSI sammen med arrangørrapporten og merkes «Arrangementsteknisk støtte».

 

 • Ikke støtteberettiget

  • Det gis ikke støtte til leie/innkjøp av draktsett, personlig utstyr, eller utstyr som brukes som premier.

 

 • Maksimalt støttebeløp pr SNM er:

  • Grunnstøtte (1000,- pr. klubb) + arrangementsteknisk støtte:
   1-100 deltakere: 30.000,-
   100-300 deltakere: 37.000,-
   300-700 deltakere: 44.000,-

studentcup

 Støtte til SC

 • Grunnstøtte

  • TA tildeles en grunnstøtte på kr 500,- for hvert studentidrettslag som deltar i mesterskapet. Maksimalt kr 7.500,-

 •  Ekstrastøtte

  • I tillegg kan arrangør av SC søke om ekstra støtte på opptil kr 10.000,- til gjennomføring av den idrettslige delen av mesterskapet. Utgifter det kan søkes støtte til er:

   • Leie av/adgang til idrettsanlegg

   • Merking av løyper

   • Dommere

   • Leie/innkjøp av utstyr som kreves for å kunne gjennomføre mesterskapet eller vil heve kvaliteten på mesterskapet

   • Utgifter til sikkerhet (førstehjelpsutstyr, medisinsk personell, sikkerhetsutstyr, følgebåt/-bil, etc.)

   • Utgifter til informasjon og markedsføring

   • Tilrettelegging for funksjonshemmede

  • Søknad om ekstrastøtte skal spesifiseres i søknaden om å arrangere SC. For å få utbetalt støtten må utgiftene dokumenteres med kopi av original kvittering. Disse legges ved regnskapet som sendes NSI sammen med arrangørrapporten.

 • Ikke støtteberettiget

  • Det gis ikke støtte til leie/innkjøp av draktsett, personlig utstyr, teknisk utstyr eller utstyr som brukes som premier.

 • Maksimalt støttebeløp per SC er kr 17.500,-

 
 

Friluftslivs-

Arrangement

 • ØKO 3.3 Støtte til FA

  • Grunnstøtte

   • Teknisk arrangør (TA) av Friluftslivsarrangement (FA) tildeles støtte på 250,- pr deltaker for inntil 10 deltakere fra hvert deltakende studentidrettslag.

  • Ekstrastøtte

   • I tillegg kan TA søke om ekstra støtte på opptil kr 7.500,- til gjennomføring av aktivitetene i arrangementet. Utgifter det kan søkes støtte til er:

    • Leie av/adgang til anlegg

    • Merking av løyper

    • Leie/innkjøp av utstyr som kreves for å kunne gjennomføre eller vil heve kvaliteten på arrangementet. Eksempler på ting som dekkes er kart, telt, leie av tilhenger/buss. Eksempler på ting som ikke dekkes er personlig utstyr og premier.

    • Utgifter til sikkerhet (førstehjelpsutstyr, medisinsk personell, sikkerhetsutstyr, følgebåt/-bil, etc.)

    • Utgifter til informasjon og markedsføring

    • Tilrettelegging for funksjonshemmede

    • Kurs eller foredrag i forbindelse med arrangementet

   • Søknad om ekstrastøtte skal spesifiseres i søknaden om å arrangere FA. Det gis ikke støtte til leie/innkjøp av draktsett, personlig utstyr, teknisk utstyr eller utstyr som brukes som premier. For å få utbetalt støtten må utgiftene dokumenteres med kopi av original kvittering. Disse legges ved regnskapet som sendes NSI sammen med arrangørrapporten.

  • Maksimalt støttebeløp per FA er kr 15.000,-

 • ØKO 3.4 Støtte til SL

  • Det tildeles støtte for hvert gjennomførte SNM, SC og FA etter gjeldende reglement for dette.

  • Det gis i tillegg en generell SL-støtte på kr 30.000,-

 

studentleker

 

Annet om Støtte

 • ØKO 3.5 Andre kostnader dekket av NSI
  • I tillegg til arrangementsstøtten dekker NSI følgende kostnader knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av arrangement:

   • ØKO 3.5.1 Kostnader knyttet til sentralt påmeldingssystem, forsikring, reisefordeling og akkrediteringskort med nøkkelbånd

   • ØKO 3.5.2 Reise, kost og losji for NSI-representanter

   • ØKO 3.5.3 Medaljer og pokaler for SNM, SC og beste klubb SL

   • ØKO 3.5.4 Ledermiddag under SL ØKO 3.5.5 Lokal transport til NSI

 • ​ØKO 3.6 Utbetaling av støtte
  • For utbetaling av arrangementsstøtte må TA sende skriftlig arrangementsrapport innen en satt frist etter arrangementets slutt. Arrangementsstøtte utbetales etter at arrangementsrapporten er godkjent av Forbundsstyret, eller delegert myndighet. Dersom rapport ikke er mottatt innen fristen vil retten til arrangementsstøtte bortfalle.

   • ØKO 3.6.1 Ved særskilte tilfeller kan FS vedta en reduksjon i arrangementsstøtten.

   • ØKO 3.6.2 Ved særskilte tilfeller kan deler av grunnstøtten utbetales i forkant av arrangementet, etter avtale med NSI.

   • ØKO 3.6.3 Utbetaling av støtte SNM, SC og FA

    • For utbetaling av arrangementsstøtte må TA sende skriftlig arrangementsrapport innen seks uker etter arrangementets slutt. Denne skal følge mal distribuert av NSI i forkant av arrangementet.

   • ØKO 3.6.4 Utbetaling av støtte SL

    • For utbetaling av arrangementsstøtte må TA sende en skriftlig arrangementsrapport innen 12 uker etter arrangementets slutt

Relaterte skjemaer og dokumenter